معماری و هنر http://isatice.mihanblog.com 2020-06-30T13:18:30+01:00 text/html 2009-09-08T14:14:52+01:00 isatice.mihanblog.com صفر مطلق استادیوم ورزشی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی http://isatice.mihanblog.com/post/7 <br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250093710-stadium---528x220.jpg" alt="استادیوم ورزشی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250093694-soccer-city-c13g-528x396.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250093696-soccer-city-n-view09-528x297.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250093698-soccer-city-n-view13-528x297.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250093700-stadium-02-528x353.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> text/html 2009-09-08T14:00:42+01:00 isatice.mihanblog.com صفر مطلق استدیو طرح زاهاحدید http://isatice.mihanblog.com/post/6 <img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1251407606-1251262833-dsc-0443-528x353.jpg" alt="استدیو طرح زاهاحدید" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1251407634-1251262857-dsc-0444-528x353.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0">&nbsp; <br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1251407671-1251262876-dsc-0448-301x450.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1251407706-1251262900-dsc-0454-528x353.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1251407831-1251262990-dsc-0465-528x353.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"> text/html 2009-09-08T13:35:44+01:00 isatice.mihanblog.com صفر مطلق دانشگاه مدرن 2 http://isatice.mihanblog.com/post/5 <img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250789338-ulv-14-outside-allview-528x324.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/32821/university-of-la-verne-gonzalez-goodale-architects/ulvsiteplan_sjk_final/" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250788440-ulv-site-plan-mid-rez-528x411.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250788367-ulv-02-entry-proscenium-mid-res-528x302.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/08/1250788412-ulv-08-cafe-mid-res-298x450.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> text/html 2009-09-08T12:43:25+01:00 isatice.mihanblog.com صفر مطلق دانشگاه مدرن http://isatice.mihanblog.com/post/4 <img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-6.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-7.png" alt=""><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-8.png" alt=""><img src="htthttp://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/09/1252077202-070817vja-lbc321-1-528x258.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/09/1252077202-070817vja-lbc321-1-528x258.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/saeid/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-9.png" alt=""><br><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/09/1252077187-070630vja-lbc179-1-528x361.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2009/09/1252077306-diagram-air-528x295.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><br><br><strong></strong><strong></strong> text/html 2009-05-19T15:42:05+01:00 isatice.mihanblog.com صفر مطلق هنر انتزاعی http://isatice.mihanblog.com/post/3 <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><STRONG></STRONG></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><STRONG>هنر مجرد</STRONG>، یا <B>هنر انتزاعی</B> (آبستره) به هنری اطلاق می شود که هیچ صورت یا شکل </FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیر</FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>&nbsp;طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می گیرد. این اصطلاح در معنای وسیعش می‌تواند</FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>&nbsp;به هر نوع هنری اطلاق شود که اشیا و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمی‌کنند،</FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>&nbsp;ولی عموماً به آن گونه از آفرینش‌های هنر مدرن اطلاق می‌گردد که از هر گونه تقلید </FONT></FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4>طبیعت یا شبیه‌سازی آن، به مفهوم مرسوم آن در هنر اروپایی، روی می‌گردانند.</FONT></FONT></P> <P><FONT face=Arial size=4></FONT>&nbsp;</P> <P><IMG id=imgElement title="Click for a larger view" alt="" src="http://i42.tinypic.com/nmgvmq.jpg" jQuery1241019582531="2"></P> <P><IMG id=imgElement title="Click for a larger view" alt="" src="http://i41.tinypic.com/n6bxon.jpg" jQuery1241017976984="2"></P> <P><IMG id=imgElement title="Click for a larger view" alt="" src="http://i39.tinypic.com/219aqdc.jpg" jQuery1241019864250="2"></P> <P><IMG id=imgElement title="Click for a larger view" alt="" src="http://i39.tinypic.com/15g3rkw.jpg" jQuery1241020073031="2"></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=6>منابع</FONT></P> <P><FONT face=Arial size=6>.................</FONT></P> <P><FONT face=Arial size=5>منابع نوشتاری:</FONT></P> <P><A href="http://fa.wikipedia.org"><FONT size=5>http://fa.wikipedia.org</FONT></A></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>منابع تصاویر:</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5><FONT size=4>نام طراح :الهام عشقی</FONT></FONT></P> <P><FONT face=Arial size=4>نام عکاس:س.ا</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>محل تصاویر گرفته شده: فرهنگسرای خانواده</FONT></P> <P><FONT face=Arial size=4>تاریخ&nbsp; تصاویرگرفته شده:</FONT></P> <P><FONT face=Arial size=4>17/2/1388 ساعت 2:45 بعد ازظهر</FONT></P> text/html 2009-05-19T15:16:03+01:00 isatice.mihanblog.com صفر مطلق ..... سر آغاز http://isatice.mihanblog.com/post/2 <p>به نام او ....</p> <p>به نام او که صبوری سنگ و جوشش رودها را آفرید ، به نام او که عطر خوش سبزه ها را با الوان زیبای </p> <p>گل ها&nbsp;همگون نمود ، به نام او که عشق و زیبایی را آفرید و کلمه ی هنر را برای ما آشکار ساخت تا </p> <p>هنرمندی ،&nbsp;بی هنر نماند.</p> <p>به نام او و یادش آغاز می کنیم</p>